Navigation


ДЕЙНОСТИ

"КИБАРОВ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛ" ЕООД
1421 София, ул. Калиакра 25, тел.: (02) 8666-746 и 089-8666-746
ЕИК (БУЛСТАТ) 131572826   МОЛ Божидар Кибаров
www.kibarov.com     e-mail: b@kibarov.com

КОНСУЛТАНТСКА И ЕКСПЕРТИЗНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДИ


  • Консултантски услуги в областите: електротехника, енергетика, съобщителна техника, условия на труд, безопасност на производствено оборудване, оценка на риска, осигуряване на безопасност и здраве при работа, системи за качество, акредитация на лаборатории, сертифициране на продукти и персонал.

  • Проучвания, анализи и разработване на нормативни актове за различни отрасли на икономиката.

  • Разработване на правила, норми и инструкции за безопасност при работа при специфични условия и с опасни машини и съоръжения.

  • Избор и правила за използване на лични предпазни средства и средства за колективна защита на работещи.

  • Разработване на системи за проверка на знания и умения за безопасност при работа за конкретни професии и длъжности.

  • Експертизи на трудови и битови злополуки от електрически ток.

  • Професионални преводи от английски и френски езици на международни стандарти, европейски стандарти и хармонизиращи документи, закупени от Българския институт за стандартизация, в областите: електротехника, електроенергетика (включително ВЕИ), електрически и мълниезащитни уредби, норми за осветление на работни места и площадки, както и преводи на други материали предоставени от заявителя на превода.

Всички услуги се извършват по договаряне срещу заплащане по фактура.


Новини

  • Обновяване10.01.2021
    Списъкът с предлаганата литература е обновен. За повече информация, моля използвайте горната връзка или посетете раздел "Поръчка".

Навигация